Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

Vedtekter for Foreningen Fulehuks Venner Vedtatt under stiftelsesmøte 29.4.2006.

Sist endret på årsmøte 9.4.2014.

 

 

Kapittel 1. Navn og tilhørighet

 

§1-1.Foreningens navn er: Foreningen Fulehuks Venner

 

Kapittel 2. Formål

 

§2-1. Foreningen Fulehuks Venner skal bidra til at allmennheten får en kulturhistorisk naturopplevelse på Fulehuk Fyr i Nøtterøy's skjærgård. Foreningen vil gjennom medlemmene bistå Stiftelsen Fulehuk Fyr økonomisk og med dugnadsinnsats og andre ytelser for å sikre Stiftelsen Fulehuks Fyrs formål. Det er stiftelsen Fulehuk Fyr som har det formelle ansvaret for fyret overfor eieren, Nøtterøy Kommune, mens Fulehuks venner har den daglige driften på vegne av stiftelsen.

 

Kapitel 3. Medlemskap

 

§3-1. Foreningen Fulehuks Venner er en forening åpen for alle som har betalt årskontingent.

 

§3-2. Foreningen Fulehuks Venner baserer ellers sin drift på utleie, årskontingent, andre ulike medlemskap og gaver. Årskontingenten fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret.

 

Kapittel 4. Årsmøte

 

§4-1. Ordinært årsmøte skal avholdes innen 30. juni hvert år. Møterett og talerett har alle medlemmer som har betalt årskontingent før årsmøtet. Styret skal innkalle til årsmøte med minst 1 måneds varsel. Innkalling kunngjøres via mail eller ved annonse i lokalpressen. Det skal føres protokoll fra årsmøtet og 2 av de fremmøtte medlemmene velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Protokollen skal til enhver tid være tilgjengelig for foreningens medlemmer etter forespørsel. Stemme på årsmøte kan ikke avgis ved fullmakt, om ikke styret har bestemt noe annet, kun ved personlig fremmøte. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmene, dette gjøres ved håndsopprekning om ikke noen ber om skriftelig stemmeavgivning.

 

§4-2. Ordinært årsmøte skal ha følgende dagsorden:

 

1. Konstituering. Styrets leder eller nestleder er møteleder.

 

2. Årsberetning, regnskap og budsjett, herunder vedtak om årskontingent.

 

3. Valg av styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, men etter rullering slik at ikke alle styremedlemmene er på valg samtidig. Styrets medlemmer kan velges over flere perioder.

 

4. Valg av medlemmer til valgkomitè som skal bestå av 2 medlemmer.

 

5. Øvrige saker, inkl. vedtektsendringer, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 14 dager før årsmøte avholdes. Dersom foreslåtte vedtektsendringer vil ha vesentlig konsekvenser for budsjett og/ eller valg, behandles slike forslag før henholdsvis budsjett og valg.

 

6. Styret eller om 2/3 av foreningens medlemmer krever det, kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

 

Kapittel 5. Foreningens styre

 

§5-1. Foreningens styre består av 5 - 7 medlemmer. Styret konstituerer seg ved første styremøte etter årsmøtet og velger leder og nestleder. Styret kan ellers organisere seg ved at det velges sekretær, kasserer og styremedlem/materialforvalter.

 

§5-2. Styrets oppgaver er å: - lede foreningens daglige virksomhet i samsvar med vedtak og retningslinjer gitt av årsmøte og Stiftelsen Fulehuk Fyr, - oppnevne medlemmer til styret i Stiftelsen Fulehuk Fyr, - organisere verving av medlemmer og føre medlemsregister, - være saksforbereder for årsmøte, - ha ansvar for foreningens aktiviteter og koordinere disse, - vedta forslag til budsjett og handlingsplan for foreningens drift innen 1 april, årlig. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til foreningens formål. Alle utbetalinger skal være anvist av foreningens leder og en av styremedlemmene i fellesskap. Styrets leder og et av styremedlemmene har i fellesskap signaturfullmakt. Styret skal påse at foreningens regnskap blir revidert av en registrert eller statsautorisert revisor.

 

§5-3. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styret er tilstede, forutsatt at innkallelsen er sendt alle styremedlemmene med rimelig frist. Hvis leder og nestleder ikke er tilstede skal det velges en annen møteleder. Ved stemmelikhet er møtelederens dobbeltstemme avgjørende.

 

§5-4. Det skal føres referat fra styrets møter. Referatet skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer.

 

Kapittel 6. Vedtektsendringer

 

§6-1. Endringer av foreningens vedtekter krever 2/3 flertall i styret, og må godkjennes av årsmøtet.

 

Kapitel 7. Foreningens kapital

 

§7-1. Foreningens kapital skal minst være på kr. 50000. Kapitalen skal hvert år tilføres med 10% av foreningens overskudd. Kapitalen kan kun benyttes til å dekke et års eventuelle underskudd.

 

Kapitel 8. Nedleggelse/Oppløsning av foreningen

 

§8-1. Foreningen kan nedlegge seg selv dersom 2/3 av de fremmøte medlemmene på to påfølgende årsmøter stemmer for dette. Foreningens midler tilfaller da Stiftelsen Fulehuk Fyr.